ข้อตกลงการใช้งาน

โฮมเพจนี้นำเสนอข้อมูลของกลุ่มบริษัทโทบุเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโทบุ สำหรับท่านที่ใช้บริการโฮมเพจนี้ ท่านจะได้รับบริการตามข้อตกลงการใช้งานนี้ และการที่ท่านใช้บริการ
ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้แล้ว
ในขณะใช้งาน กรุณาอ้างอิงข้อตกลงการใช้งาน ล่าสุดที่ระบุไว้ในเพจนี้ เนื่องจากอาจมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อตกลงการใช้งาน

 • ข้อ 1 ข้อตกลงการใช้งาน ข้อตกลงการใช้งาน ทั้งหมดนี้ เป็นข้อตกลงที่เกี่ยวกับการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) บนเว็บไซต์ http://www.tobu.co.jp/ ที่ทางบริษัทโทบุเท็ตสึโดะจำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ”บริษัท”) จัดทำขึ้น
  ทั้งนี้จะถือว่าผู้ใช้บริการข้างต้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) ได้ยอมรับรายละเอียดกฎข้อบังคับการใช้นี้แล้ว
 • ข้อ 2 ขอบเขตกฎข้อตกลงการใช้งาน การแจ้งให้ทราบในข้อ 4 ที่ทางบริษัทแจ้งนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงการใช้งานนี้ สำหรับข้อกำหนดการใช้บริการทุกประเภทที่มีข้อปฏิบัติชัดเจน เช่น ”ข้อควรระวังในการใช้“ ของทุกบริการ รวมทั้งข้อตกลงการใช้งานทุกประเภทที่กำหนด แยกไว้ต่างหากจากเนื้อหาของข้อตกลงนี้ เ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่คำนึงว่าใช้ชื่อบริการใดก็ตาม
 • ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งาน จะมีผลทันทีที่ประกาศในโฮมเพจ ยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดแยกต่างหาก
 • ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และยกเลิกรายละเอียดการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • ข้อ 5 ข้อยกเว้นการรับผิด บริษัทไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ที่ได้รับของเนื้อหาการให้บริการรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการที่เกิดจากการใช้บริการ (รวมทั้งความเสียหายที่มีสาเหตุจากปัญหาที่เกิดกับบุคคลอื่น) และไม่มีหน้าที่ชดเชยความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ข้อ 6 กฎความรับผิดชอบด้วยตนเอง ในกรณีที่บุคคลอื่น (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ดี หรือที่ระบุไว้ด้านล่าง) ได้ทำการติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อเรียกร้อง, มีข้อสงสัย, หรือข้อร้องเรียนต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่น จะต้องแจ้งความประสงค์โดยตรงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นโดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้สร้างความเสียหายแก่บริษัทหรือต่อบุคคลอื่นเนื่องจากการใช้บริการ (รวมทั้งกรณีที่บริษัทหรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการใช้บริการ) ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายโดยการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ข้อ 7 การห้ามใช้นอกขอบเขตการใช้ส่วนตัว ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำคำพูด ข่าวสาร ข้อความ ข้อมูล ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับผ่านการบริการ (จากนี้ไปจะผนวกรวมเรียกว่า “ข้อมูลต่างๆ”)ไปดัดแปลง จำหน่ายหรือตีพิมพ์เกินขอบเขตการใช้ส่วนตัวที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทได้ทำการอนุมัติแล้ว
  ผู้ใช้บริการไม่สามารถไม่สามารถให้บุคคลที่สามทำการละเมิดการกระทำตามข้อกำหนดในหัวข้อนี้
 • ข้อ 8 การห้ามดำเนินการทางธุรกิจ ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ หรือใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรจากธุรกิจ หรือเตรียมการที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้น (จากนี้ขอเรียกว่า “การดำเนินการทางธุรกิจ”)
  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทางบริษัทอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้ตามขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติ
 • ข้อ 9 ข้อห้ามอื่น ๆ ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้

  - การกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว

  - การกระทำที่ละเมิดต่อทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในภาพถ่ายส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว

  - การเลือกปฏิบัติ การหมิ่นประมาท หรือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเกียรติหรือความน่าเชื่อถือ

  - การกระทำที่เชื่อมโยงไปสู่การก่ออาชญากรรม เช่น การฉ้อโกง หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเชื่อมโยงไปสู่การก่ออาชญากรรม

  - การเปิดเผย และส่งภาพหรือข้อความต่างๆ ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ลามกอนาจารเด็ก หรือการทารุณกรรมเด็ก

  - การริเริ่มธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (Pyramid Scheme) หรือการชักจูงให้ร่วมธุรกิจแชร์ลูกโซ่

  - การยกเลิกและแก้ไขข้อมูลของบริษัทหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นบริการที่สามารถเข้าถึงได้

  - การอ้างเป็นบุคคลอื่นในการใช้บริการของบริษัท

  - การส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรืออยู่ในลักษณะที่บุคคลอื่นสามารถรับข้อมูลที่เป็นอันตรายได้

  - การเคลื่อนไหวก่อนการเลือกตั้ง การเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งหรือการกระทำใดๆ ที่ใกล้เคียงกัน และการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้ง

  - การเข้าถึงอุปกรณ์ของบุคคลอื่นหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในบริการนี้ (หมายถึง ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากนี้ขอเรียกว่า “ซอฟต์แวร์” ที่บริษัทเตรียมไว้เพื่อรองรับการบริการ) โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และการบริหารจัดการ (รวมถึงการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย)

  - การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยใช้วิธีการหลอกลวง หรือการได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

  - นอกเหนือจากการกระทำที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงการกระทำใดๆ ที่ละเมิดหรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการใช้งานหรือศีลธรรมจริยธรรม (การค้าประเวณี การกระทำความรุนแรง การทารุณโหดร้าย ฯลฯ) การกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินของบริษัท และการกระทำใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นหรือบริษัท

  - การเชื่อมโยงลิงก์ไปยังข้อมูลหรือรูปแบบอื่นเพื่อ สนับสนุนการกระทำที่การเข้าข่ายกับลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้น (รวมถึงกรณีที่บุคคลอื่นกระทำการที่เข้าข่าย)
 • ข้อ 10 ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ใช้บริการต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ ให้ตั้งค่าการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.tobu.co.jp/>
  ในการนี้ห้ามมิให้มีการแสดงเว็บไซต์ของบริษัทภายในกรอบของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ เนื่องจากจะเป็นการทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดว่าผู้ใดที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและใครเป็นผู้ดำเนินงานเว็บไซต์
 • ข้อ 11 การลบข้อมูลต่างๆ ด้วยเหตุผลจำเป็นทางด้านการบริหารจัดการการให้บริการและระบบควบคุมการบำรุงรักษา บริษัทอาจลบข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้า
 • ข้อ 12 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทมีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมีพื้นฐาน “นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโทบุเท็ตสึโดะ” ทั้งนี้หากเป็นการบริการที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะอยู่บนพื้นฐานของโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นๆ
  นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโทบุเท็ตสึโดะ
  https://www.tobu.co.jp/th/privacy/
 • ข้อ 13 กฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้บริการรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ระบุไว้ หรือการตีความ และการประยุกต์ใช้เงื่อนไขการใช้งานนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่น ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งาน งานฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งกรุงโตเกียว
  เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2002 เวลา 9.00 น. ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น